Equipping the Church

För alla som önskar utvecklas i tjänst och växa i sin funktion utifrån den lokala kristna församlingens uppdrag. En kurs för att utrusta troende för tjänst i europeisk församlingsmiljö, eller i yttre mission.

Kursen är utformad under två terminer som en samverkanskurs mellan LOBC och Umeå folkhögskola och ges i helfart i Uppsala. En del av studietiden är uppdelad i två profiler – Global missions & Church work Europe. Schemalagd undervisning är förlagd måndag till fredag 08.00-13.00. Förutom schemalagd undervisning tillkommer andra moment såsom litteraturstudier, seminarier och olika praktikmoment.

 

Kursens mål:

· Att du som deltagare i samspel med andra ges möjlighet att få en reell erfarenhet av tjänst i församling och missionsfält.

· Att du som deltagare utifrån ett kollektivt lärande får växa i livet med Gud och pröva kallelsen genom att i olika team utbyta erfarenheter, tankar och värderingar.

· Att du som deltagare kan på egen hand och i samverkan med andra strukturera, organisera och genomföra insatser som har till syfte att främja församlingens missionsuppdrag utifrån ett europeiskt och ett globalt perspektiv.

 

Kursens innehåll indelas i fyra block:

 

1. Fältstudier i annat land

· Förberedelse för fältstudier

· Att praktiskt betjäna både genom hjälparbete och församlingsarbete

· Teamarbete på fältet

· Kulturutbyte och möjlighet att pröva sin gåvor i annan miljö

2. Församlingsarbete

· Själavård och diakoni

· Evangelisation och socialt arbete

· Studieresa med fokus på församlingsplantering

· Församlingsplantering i modern europeisk miljö

· Organisationsmodeller och strukturer för församlingsarbete

· Att betjäna olika åldrar, samhällsklasser och etiska bakgrunder

3. Ledarskap

· Mentorskap – att leda och ledas

· Personlighetsutveckling och att växa i sina gåvor

· Ledarutveckling – lära sig leda sig själv

· Etik och ledarskap

4. Missionskunskap

· Missionshistoria – en översikt över mission (tidsperiod)

· Kulturförståelse – anpassning och erfarenheter från olika länder och världsdelar

· Tjänstegåvornas funktion på fältet

· Undervisningsmetodik i olika kulturella miljöer

 

Förutom dessa ämnen så är deltagarna indelade i olika mentorsgrupper utifrån vald profil.

 

Arbetsformer/sätt:

Fältstudier

Litteraturstudier

Gruppseminarier

15 procent av kurstiden är praktik

 

Terminstider:

Höstterminen 2023.08.21 – 2023.12.15

Vårterminen 2024.01.08 – 2024.06.07

Kursen startar 21 augusti 2023

 

Förkunskapskrav och urval:

För att antas ska du minst ha gått en ettårig bibelskola där missionserfarenhet av minst två veckor ingår. Gällande urvalskriterier så prioriteras de som ansökt först tillsammans med tidigare nämnda erfarenheter.