Umeå folkhögskola har en studeranderättslig standard där du som studerande finner rättigheter och skyldigheter beskrivna. Här finns alla dokument som ligger till grund för prövning av studeranderättsliga ärenden. Prövoinstans är Folkhögskolornas studeranderättsligaråd, FSR. Vår skolas standard innefattar följande områden.

I Folkhögskolan har kursdeltagaren en viktig roll när det gäller att påverka utbildningen. Vid skolan finns ett aktivt deltagarråd som träffas var fjärde vecka tillsammans med skolans verksamhetsledare som ledamot. Ordförande är en deltagare från någon av skolans kurser. Varje vecka finns också klassrådstid på schemat där varje deltagare ges möjlighet att framföra sina åsikter. Viktiga frågor går vidare till deltagarrådet som har beslutsrätt i frågor som rör inköp och förbättringsåtgärder. Större frågor som rör den pedagogiska verksamheten förs vidare till lärarrådet som träffas varje vecka. Här finns alla pedagoger representerade. I skolans styrelse, som sammanträder fyra gånger/år, finns också en deltagarrepresentant som även sitter i kursrådet.

Vår folkhögskola har avtal med folkhögskolornas studeranderättsliga råd FSR. Rådet är en överklagandenämnd dit du som kursdeltagare kan vända dig till om du är missnöjd med något som rör din utbildning. Detta gäller om du inte anser att du har fått gehör av skolans lokala ledning och rektor.

Behöver du stöd och hjälp i en klagomålshantering kan du vända dig till någon studerandeorganisation, skolans rektor eller kurator. De kan också hjälpa dig med frågor där en tredje part krävs för att en tvist ska kunna avgöras.

Rutinerna för hur antagningsprocessen ser ut skiljer sig lite mellan de olika utbildningarna. Se vad som gäller för den kurs du sökt under respektive kurs.

Generellt för ansökan till Umeå folkhögskola
Vid ansökan bifogas

 • Personligt brev med motivering till linjeval.
 • Kopior av betyg från tidigare utbildningar och anställningar.
 • Personbevis
 • I ansökan ska två personer namnges ( ej släkt eller kompis ) till vilka skolan kan vända sig.
 • Skolans trivselregler accepteras genom underskrift av ansökan. Där ingår nolltolerans för våld, hot om våld, förtryck, sexuella eller andra typer av kränkningar. Där ingår även skolans krav på drogfrihet. Alkohol eller annan drog får inte förekomma på folkhögskolans områden.

Varje ansökan som kommer till Umeå folkhögskola inregistreras. Efter att verksamhetsledaren på respektive kurs studerat ansökningarna, kallas den sökande till intervju (Allmän kurs) intervju/antagningsprov (Musiklinjen, Medielinjerna). Viss hänsyn kan tas till dem som inte kan delta på den tid som anges. Antagningsbesked skickas via post. Där finns också information om skolstarten. Med beskedet följer en svarsblankett, där du får bekräfta om du antar platsen.

Allmän Kurs
För att söka till den allmänna kursen måste den studerande fylla 18 år under kalenderåret. Skolan kan anta en yngre deltagare än 18 år i form av individuellt program på uppdrag av deltagarens hemkommun.

Kursintyg
Alla deltagare som är registrerade på Umeå folkhögskola får ett kursintyg efter fullgjord kurs. Deltagare på allmän kurs får ett kursintyg efter varje läsår och ett behörighetsintyg med studieomdöme efter genomförd kurs.

Behörighetsintyg med studieomdöme
Behörighetsintyget visar att kursdeltagaren studerat i den omfattning som krävs för att bli behörig till vidare studier på yrkeshögskola eller högskola, att deltagaren har inhämtat kunskaper motsvarande lägst godkänd nivå i ett visst antal gymnasiala kurser och ett sammanfattande omdöme om deltagarens studieförmåga.

För grundläggande behörighet krävs studier på gymnasienivå i sammanlagt minst tre år där ett av åren kan bytas ut mot arbetslivserfarenhet, samt kunskaper motsvarande lägst godkänd nivå i följande gymnasiekurser:

Svenska 1, 2 och 3
Engelska 5 och 6
Matematik 1 a, 1b
Naturkunskap 1a1
Samhällskunskap 1a1
Religionskunskap 1
Historia 1a1

Ytterligare ämnen kan ge särskild behörighet till vissa specifika högskolekurser.

Följande sjugradiga skala används för studieomdömet:
4    – Utmärkt studieförmåga
3,5 – Mycket god – Utmärkt studieförmåga
3    – Mycket god studieförmåga
2,5 – God – Mycket god studieförmåga
2    – God studieförmåga
1,5 – Mindre god – God studieförmåga
1    – Mindre god studieförmåga

Regler för deltagare vid Umeå folkhögskola:

 1. Respekt och samarbete Alla kursdeltagare förväntas visa respekt mot varandra och varandras olikheter samt bidra till ett gott samarbete på skolan, i klassen och i olika gruppkonstellationer. Det är alltid tillåtet att ha en annan åsikt än andra kursdeltagare eller lärare. Att samtala om olika åsikter är en viktig del av det aktiva lärandet, men sådana samtal måste alltid föras med respekt och empati.
 2. Respektera lärare och följa instruktioner Alla kursdeltagare förväntas respektera lärare och övrig personal på skolan och följa givna instruktioner.
 3. Ansvar och närvaro Varje kursdeltagare har personligt ansvar för sina studier. Detta innebär till exempel att alla förväntas komma i tid till alla lektioner och ha med sig den utrustning och det material som behövs för undervisningen. Obligatorisk närvaro gäller för alla lektioner.
 4. Studieambition Varje kursdeltagare förväntas ta studierna på allvar, engagera sig i arbetet och anstränga sig för att göra sitt bästa samt fullgöra alla uppgifter och lämna in dem i tid. Om en kursdeltagare inte fullföljer studierna enligt plan kan detta leda till förlängd studietid eller ett avskiljande från studierna på skolan.
 5. Oärlighet och fusk Skolan har nolltolerans mot oärlighet, fusk och plagiering.
 6. Våld, trakasserier, kränkningar Skolan har nolltolerans mot våld, hot om våld, förtryck, sexuella trakasserier eller andra typer av kränkningar. Kränkningar skall omedelbart föras vidare till skolans ledning (se Handlingsplan mot diskriminering som finns tillgänglig på skolans expedition).
 7. Aktsamhet om skolans utrustning Skolans utrustning, material och lokaler ska hanteras med aktsamhet och respekt. Vid lån av utrustning ska specifika regler och instruktioner följas. Skolans utrustning får inte användas för privat bruk.
 8. Alkohol och droger Umeå folkhögskola står för en helt drogfri miljö. Vad detta innebär beskrivs närmare i skolans drogpolicy.
 9. Betala avgifter Kursavgifter och andra fakturor ska betalas på utsatt tid.
 10. Disciplinära åtgärder Om studerande bryter mot skolans regelverk sker utredning som kan leda till varning, avstängning eller avskiljande från studier på skolan.

Utdrag ur vår Integritetspolicy som du hittar via länk nedan:

Offentlighetsprincipen
Skolan är inte en offentlig myndighet och har därför inte någon skyldighet att lämna ut information om verksamhet till allmänheten. Vi har inte heller de krav på arkivering som offentliga myndigheter har.

Personuppgiftsansvar
Skolan har personuppgiftsansvar för de som studerar på skolan. Den som har frågor kan alltid kontakta skolan via epost info@umeafolkhogskola.se.

Behandling av personuppgifter – för sökande & kursdeltagare
Lämnande av personuppgifter är en förutsättning för att kunna söka till och delta i kurser. Den rättsliga grunden för skolans behandling av personuppgifter är allmänt intresse och rättslig förpliktelse. Vi sparar och behandlar personuppgifter för sökande och kursdeltagare för att kunna genomföra kurserna på bästa sätt, för god deltagaradministration och för att leva upp till krav på rapportering och arkivering.

De personuppgifter vi behandlar om kursdeltagare är:
– namn, personnummer, adress och e-post
– kontaktuppgifter till närmast anhörig
– studieresultat och studieorganisation som schema och gruppindelning
– skoluppgifter genomförda individuellt eller i grupp
– närvaro/frånvaro/sjukdom
– eventuella allergier
– eventuella funktionsnedsättningar som deltagaren själv meddelat skolan och som ligger till grund för särskilt stöd
– i förekommande fall skriftliga varningar, resultat av drogtest, disciplinära beslut och förbättringskontrakt

Resterande del av vår integritetspolicy kan du läsa genom att klicka här.

Våra skolor ska vara en fristad från droger. Alkohol och droger orsakar inte bara skador och problem för den enskilde utan påverkar även studieresultat och hela skolans arbetsmiljö negativt. Alkohol- och drogfrihet ger ett skydd för dem som har haft problem och som riskerar återfall.

Skolan arbetar för att informera om alkoholens och drogers skadlighet och alla på skolan, både deltagare och medarbetare har ett gemensamt ansvar att medverka till en miljö utan alkohol och droger.

Riktlinjer
Vår policy bygger på en kombination av omtanke och stöd genom tydliga regler och konsekvenser.

Innehav, bruk eller påverkan av droger/olagliga substanser är inte tillåtet för skolans deltagare.

Innehav, bruk eller påverkan av alkohol är inte tillåtet inom skolområde och eventuellt internat. Inte heller vid aktiviteter i skolans regi som till exempel resor, utflykter, lägervistelser och praktik.

Vid rökning ska angiven plats och uppsatta askkoppar användas. Fimpning på marken är förbjudet. Rökning med vattenpipa och e-cigaretter är förbjudet på skolområde, internat och övriga boenden som folkhögskolan hyr ut till deltagare.

För de skolor som har internat eller liknade boendeformer gäller för boende att de skall ha varit drogfria under ett år (tolv månader).

Drogtester
Skolan kan genomföra drogtester. Det kan handla om bred testning, slumpmässiga stickprov, test vid misstanke om droganvändning och test som uppföljning av tidigare tester. Vägran att delta i alkohol- eller drogtest tolkas av skolan som ett positivt test och en överträdelse av drogpolicyn. Vid behov kan skolan redan vid uppstart testa deltagare för att försäkra sig om att man börjar skolan drogfri.

Överträdelser
Överträdelse av denna policy kan leda till att deltagaren får sluta på skolan och även förlora rätten till boende på skolans internat eller annat boende som skolan erbjuder kopplat till folkhögskolestudierna. För hantering av disciplinärenden se skolans studeranderättsliga standard.

Deltagare som fått sluta på skolan eller boende som sagts upp från internat efter att ha brutit mot skolans alkohol- och drogpolicy kan som tidigast få plats igen ett halvår senare räknat från uppsägningsdagen och då efter särskild lämplighetsprövning.

Godkännande av policyn
En förutsättning för att vara studerande vid Umeå folkhögskola är att skriva på och förbinda sig att följa gällande policy.

Skolan kan komma att fatta disciplinära åtgärder mot en deltagare som bryter mot någon eller flera av skolans regler och bestämmelser, brottsliga handlingar kan också ligga till grund för disciplinära åtgärder.

Disciplinära åtgärder sker oftast i en stege där första steget är att skolans representant utreder ärendet, det kan handla om drogtest, samtal eller övrig informationsinsamling om en händelse. Därefter så kan olika saker ske beroende på allvaret av en situation, vid allvarliga situationer kan omedelbar avstängning ske under utredningsskede. Det vanligaste är att det leder till skriftlig varning av rektor. En deltagare kan komma att avvisas från internatsboende men ha kvar sin rätt att studera på skolan. En deltagare kan bli avskild från all skolans verksamhet.

Alla beslut om disciplinära åtgärder fattas av rektor.

Vid disciplinära åtgärder finns alltid en skriftlig förklaring.

Grunderna för disciplinära åtgärder finns alltid i våra styrdokument och regler. Grunderna finns bland annat i likabehandlingsplan, PSK:s alkohol och drogpolicy, likabehandlingsplan mot diskriminering.

Om du som kursdeltagare av någon anledning är missnöjd med dina studier, känner dig felaktigt behandlad av någon lärare eller av någon annan kursdeltagare ska du i ett första steg ta upp detta med din lärare, mentor eller kursföreståndare. Om du har klagomål att framföra, använd detta klagomålsdokument.

Om du inte tycker att det hjälper så vänder du dig till rektor. Om du efter detta fortfarande är missnöjd vänder du dig till skolans styrelse genom dess ordförande som du når via mejl: styrelsen@umeafolkhogskola.se.

Ett sista steg efter skolans styrelse är att vända sig till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd – FSR. Du kan nå FSR på telefon 08-412 48 10 eller mejla till fsr@folkbildningsradet.se om du behöver hjälp med att göra en anmälan. Möjligheten att göra en anmälan gäller endast dig som går/gått en kurs som är längre än 15 dagar och anmälan ska ha kommit in till FSR senast ett år efter att du lämnat skolan.