Välkommen till oss!

Här hittar du som deltagare på skolan all information som du behöver. Allt från läsårstider till kontaktuppgifter. Om du inte hittar det på denna sidan får du gärna maila oss. Kontaktuppgifter till olika lärare och anställda finns under Kontakt.

Läsårstider
 • LÄSÅRET 22/23
  2022.08.24 – 2023.06.02

 • VÅRTERMINEN 2023
  Måndag 9 januari – fredag 2 juni

  • Sportlov v. 10, måndag 6 mars – fredag 10 mars
  • Påsklov v. 15, måndag 10 april – fredag 14 april
  • Övriga lovdagar fredag 7 april – Långfredag, måndag 1 maj – första maj, torsdag 18 maj – Kristi himmelsfärds dag, fredag 19 maj lovdag.
 • LÄSÅRET 23/24
  2023.08.21 – 2024.06.07

 • HÖSTTERMINEN 2023
  Måndag 21 augusti – fredag 15 december

 • VÅRTERMINEN 2024
  Måndag 8 januari – fredag 7 juni

Rutinerna för hur antagningsprocessen ser ut skiljer sig lite mellan de olika utbildningarna. Se vad som gäller för den kurs du sökt under respektive kurs.

Generellt för ansökan till Umeå folkhögskola
Vid ansökan bifogas

 • Personligt brev med motivering till linjeval.
 • Kopior av betyg från tidigare utbildningar och anställningar.
 • Personbevis
 • I ansökan ska två personer namnges ( ej släkt eller kompis ) till vilka skolan kan vända sig.
 • Skolans trivselregler accepteras genom underskrift av ansökan. Där ingår nolltolerans för våld, hot om våld, förtryck, sexuella eller andra typer av kränkningar. Där ingår även skolans krav på drogfrihet. Alkohol eller annan drog får inte förekomma på folkhögskolans områden.

Varje ansökan som kommer till Umeå folkhögskola inregistreras. Efter att verksamhetsledaren på respektive kurs studerat ansökningarna, kallas den sökande till intervju (Allmän kurs) intervju/antagningsprov (Musiklinjen, Medielinjerna). Viss hänsyn kan tas till dem som inte kan delta på den tid som anges. Antagningsbesked skickas via post. Där finns också information om skolstarten. Med beskedet följer en svarsblankett, där du får bekräfta om du antar platsen.

Allmän Kurs
För att söka till den allmänna kursen måste den studerande fylla 18 år under kalenderåret. Skolan kan anta en yngre deltagare än 18 år i form av individuellt program på uppdrag av deltagarens hemkommun.

Kursintyg
Alla deltagare som är registrerade på Umeå folkhögskola får ett kursintyg efter fullgjord kurs. Deltagare på allmän kurs får ett kursintyg efter varje läsår och ett behörighetsintyg med studieomdöme efter genomförd kurs.

Behörighetsintyg med studieomdöme
Behörighetsintyget visar att kursdeltagaren studerat i den omfattning som krävs för att bli behörig till vidare studier på yrkeshögskola eller högskola, att deltagaren har inhämtat kunskaper motsvarande lägst godkänd nivå i ett visst antal gymnasiala kurser och ett sammanfattande omdöme om deltagarens studieförmåga.

För grundläggande behörighet krävs studier på gymnasienivå i sammanlagt minst tre år där ett av åren kan bytas ut mot arbetslivserfarenhet, samt kunskaper motsvarande lägst godkänd nivå i följande gymnasiekurser:

Svenska 1, 2 och 3
Engelska 5 och 6
Matematik 1 a, 1b
Naturkunskap 1a1
Samhällskunskap 1a1
Religionskunskap 1
Historia 1a1

Ytterligare ämnen kan ge särskild behörighet till vissa specifika högskolekurser.

Följande sjugradiga skala används för studieomdömet:
4    – Utmärkt studieförmåga
3,5 – Mycket god – Utmärkt studieförmåga
3    – Mycket god studieförmåga
2,5 – God – Mycket god studieförmåga
2    – God studieförmåga
1,5 – Mindre god – God studieförmåga
1    – Mindre god studieförmåga

Skolans heltidsutbildningar är registrerade hos CSN och ger rätt till studiehjälp och studiestöd.

Studiehjälp finns för den som inte fyllt 20 år

Studiehjälp är möjlig fram till vårterminen det år deltagaren fyller 20 år. Inackorderingstillägg är ett bidrag deltagaren kan få om den måste bo på en annan ort under studietiden. Inackorderingstillägg är möjligt fram till vårterminen det år deltagaren fyller 20 år.

Studiemedel
Kursdeltagare kan ansöka om studiemedel genom CSNs hemsida eller app. Man väljer själv om man vill ansöka om enbart bidraget eller både bidrag och lån. Skolans administratör skriver ut intyg när det behövs.

Sjukdom ska anmälas till Försäkringskassan redan vid första sjukdagen. Vård av barn (VAB) ska anmälas till CSN så snabbt som möjligt.

Mer information finns på www.csn.se

Att studera på folkhögskola är gratis, men kostnader för kurslitteratur, kopiering, internetuppkoppling via bredband, fika, studieresor och obligatorisk olyckfallsförsäkring tillkommer.

Mer information om kostnader och avgifter finns under varje kurs.

Läs mer på sidan om Studeranderätt.

Lärande är en aktiv och interaktiv process som skapas av kursdeltagare och lärare tillsammans. På Umeå folkhögskola har vi jobbat med denna process i många år och vår erfarenhet säger oss att två saker är viktiga för att lärandet ska blomstra; gemensamma ordningsregler (se nedan) och vår inställning.

Den inställning vi strävar efter har vi sammanfattat i en uppförandekod (Code of Conduct). Alla som studerar och arbetar på Umeå folkhögskola strävar efter att bidra till gemensamt lärande genom:

 1. Öppenhet – vi har en positiv, trygg och glad inställning
 2. Driv – vi är ambitiösa, engagerade och motiverade
 3. Samarbete – vi har social kompetens, god kulturförståelse och skiljer på sak och person
 4. Ödmjukhet – vi har förmåga att se behov och beredskap att hjälpa till med det som behövs
 5. Ansvar – vi är noggranna, organiserade, uthålliga, pålitliga och ärliga
 6. Kommunikation – vi kommunicerar klart och tydligt
 7. Empati – vi är inkännande, lyssnande, respektfulla, kärleksfulla och vänliga
 8. Innovation – vi är förändringsvilliga och anpassningsbara med ett tvärvetenskapligt tankesätt
 9. Lärande – vi är utvärderande, reflekterande och tänker utifrån processer

Genom att vi lär oss att möta livet på detta sätt kommer vi öka våra chanser att lyckas och bli framgångsrika i arbete och studier.

Regler för deltagare vid Umeå folkhögskola:

 1. Respekt och samarbete Alla kursdeltagare förväntas visa respekt mot varandra och varandras olikheter samt bidra till ett gott samarbete på skolan, i klassen och i olika gruppkonstellationer. Det är alltid tillåtet att ha en annan åsikt än andra kursdeltagare eller lärare. Att samtala om olika åsikter är en viktig del av det aktiva lärandet, men sådana samtal måste alltid föras med respekt och empati.
 2. Respektera lärare och följa instruktioner Alla kursdeltagare förväntas respektera lärare och övrig personal på skolan och följa givna instruktioner.
 3. Ansvar och närvaro Varje kursdeltagare har personligt ansvar för sina studier. Detta innebär till exempel att alla förväntas komma i tid till alla lektioner och ha med sig den utrustning och det material som behövs för undervisningen. Obligatorisk närvaro gäller för alla lektioner.
 4. Studieambition Varje kursdeltagare förväntas ta studierna på allvar, engagera sig i arbetet och anstränga sig för att göra sitt bästa samt fullgöra alla uppgifter och lämna in dem i tid. Om en kursdeltagare inte fullföljer studierna enligt plan kan detta leda till förlängd studietid eller ett avskiljande från studierna på skolan.
 5. Oärlighet och fusk Skolan har nolltolerans mot oärlighet, fusk och plagiering.
 6. Våld, trakasserier, kränkningar Skolan har nolltolerans mot våld, hot om våld, förtryck, sexuella trakasserier eller andra typer av kränkningar. Kränkningar skall omedelbart föras vidare till skolans ledning (se Handlingsplan mot diskriminering som finns tillgänglig på skolans expedition).
 7. Aktsamhet om skolans utrustning Skolans utrustning, material och lokaler ska hanteras med aktsamhet och respekt. Vid lån av utrustning ska specifika regler och instruktioner följas. Skolans utrustning får inte användas för privat bruk.
 8. Alkohol och droger Umeå folkhögskola står för en helt drogfri miljö. Vad detta innebär beskrivs närmare i skolans drogpolicy.
 9. Betala avgifter Kursavgifter och andra fakturor ska betalas på utsatt tid.
 10. Disciplinära åtgärder Om studerande bryter mot skolans regelverk sker utredning som kan leda till varning, avstängning eller avskiljande från studier på skolan.

Utdrag ur vår Integritetspolicy som du hittar via länk nedan:

Offentlighetsprincipen
Skolan är inte en offentlig myndighet och har därför inte någon skyldighet att lämna ut information om verksamhet till allmänheten. Vi har inte heller de krav på arkivering som offentliga myndigheter har.

Personuppgiftsansvar
Skolan har personuppgiftsansvar för de som studerar på skolan. Den som har frågor kan alltid kontakta skolan via epost info@umeafolkhogskola.se.

Behandling av personuppgifter – för sökande & kursdeltagare
Lämnande av personuppgifter är en förutsättning för att kunna söka till och delta i kurser. Den rättsliga grunden för skolans behandling av personuppgifter är allmänt intresse och rättslig förpliktelse. Vi sparar och behandlar personuppgifter för sökande och kursdeltagare för att kunna genomföra kurserna på bästa sätt, för god deltagaradministration och för att leva upp till krav på rapportering och arkivering.

De personuppgifter vi behandlar om kursdeltagare är:
– namn, personnummer, adress och e-post
– kontaktuppgifter till närmast anhörig
– studieresultat och studieorganisation som schema och gruppindelning
– skoluppgifter genomförda individuellt eller i grupp
– närvaro/frånvaro/sjukdom
– eventuella allergier
– eventuella funktionsnedsättningar som deltagaren själv meddelat skolan och som ligger till grund för särskilt stöd
– i förekommande fall skriftliga varningar, resultat av drogtest, disciplinära beslut och förbättringskontrakt

Resterande del av vår integritetspolicy kan du läsa genom att klicka här.

Om du som kursdeltagare av någon anledning är missnöjd med dina studier, känner dig felaktigt behandlad av någon lärare eller av någon annan kursdeltagare ska du i ett första steg ta upp detta med din lärare, mentor eller kursföreståndare.

Om du inte tycker att det hjälper så vänder du dig till rektor. Om du efter detta fortfarande är missnöjd vänder du dig till skolans styrelse genom dess ordförande som du når via mejl: styrelsen@umeafolkhogskola.se.

Ett sista steg efter skolans styrelse är att vända sig till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd – FSR. Du kan nå FSR på telefon 08-412 48 10 eller mejla till fsr@folkbildningsradet.se om du behöver hjälp med att göra en anmälan. Möjligheten att göra en anmälan gäller endast dig som går/gått en kurs som är längre än 15 dagar och anmälan ska ha kommit in till FSR senast ett år efter att du lämnat skolan.