Välkommen till oss!

Här hittar du som deltagare på skolan all information som du behöver. Allt från läsårstider till kontaktuppgifter. Om du inte hittar det på denna sidan får du gärna maila oss. Kontaktuppgifter till olika lärare och anställda finns under Kontakt.

Läsårstider
 • LÄSÅRET 23/24
  2023.08.21 – 2024.06.07

 • VÅRTERMINEN 2024
  Måndag 8 januari – fredag 7 juni

  • Sportlov v. 10, måndag 4 mars – fredag 8 mars
  • Påsklov v. 14, måndag 1 april – fredag 5 april
  • Övriga lovdagar fredag 29 mars – Långfredag, onsdag 1 maj – första maj, torsdag 9 maj – Kristi himmelsfärdsdag, fredag 10 maj lovdag, torsdag 6 juni, Sveriges nationaldag
 • HÖSTTERMINEN 2024
  Onsdag 21 augusti – torsdag 19 december

 • VÅRTERMINEN 2025

  Onsdag 8 januari – torsdag 5 juni

Umeå folkhögskola har en studeranderättslig standard där du som studerande finner rättigheter och skyldigheter beskrivna. Här finns alla dokument som ligger till grund för prövning av studeranderättsliga ärenden. Prövoinstans är Folkhögskolornas studeranderättsligaråd, FSR. Vår skolas standard innefattar följande områden.

* Mål med kursen, antagningsprinciper, antagningsprocesser, villkor för intyg, behörigheter och studieomdömen. På respektive kurssida hittar du mer information.

 • Huvudmannens profil. Klicka här för att komma till PSK-Visionsdokument
 • Statens syfte. Länk till kriterier, fördelningsprinciper och information hittar du här: Folkbildningsrådet
 • Avgifter och kostnader under studietiden; läs på varje kurs vilka avgifter och kostnader som ingår.
 • Funktionsvariation; Skolans lokaler är i huvudsak anpassade till personer med funktionsvariation. Kontakta oss för närmare information.
 • Stöd; Har du behov av extra stöd utifrån din funktionsvariation eller bristande kunskaper i Svenska kan skolan till viss del erbjuda extraundervisning eller personlig assistans. Varje deltagares behov av stöd prövas utifrån skolans ekonomiska ramar och personella resurser. Stödinsatser som motsvarar en deltagares totala stödbehov kan ej garanteras utan extra ekonomiska anslag.
 • Drogpolicy och trivselregler

Här kan du se samtliga kursansvariga lärares namn och kontaktuppgifter för respektive kurs och profil. Du kan även läsa om riktlinjer, villkor för intyg, behörigheter, studieomdömen, vad du som deltagare själv ska tillhandahålla och tillgång och villkor för användning av skolans lokaler på respektive utbildningssida.Undrar du över terminstider och ledigheter? Klicka här

Allmän kurs Grund Therese Mhanna
Allmän kurs Gym Jenny Viklund
* Samhälle och Liv, Jobb och Samhälle samt Kultur och Kommunikation Stina Gunnarsson
* Yrkesförare Roger Eriksson
– Frånvaroregler
– Rapporteringssystem till t ex CSN
– Försäkringar
– Etiska regler och ansvar vid användning av internet i skolans lokaler
– Villkor för avstängning och avskiljande
Alla dessa punkter kan du läsa mer om i vår handbok för kursdeltagare.

Läs mer i vår handbok för kursdeltagare högst upp på denna sidan.

Att studera på folkhögskola är gratis, men kostnader för kurslitteratur, kopiering, internetuppkoppling via bredband, fika, studieresor och obligatorisk olyckfallsförsäkring tillkommer.

Mer information om kostnader och avgifter finns under varje kurs.

Skolans heltidsutbildningar är registrerade hos CSN och ger rätt till studiehjälp och studiestöd.

Studiehjälp finns för den som inte fyllt 20 år

Studiehjälp är möjlig fram till vårterminen det år deltagaren fyller 20 år. Inackorderingstillägg är ett bidrag deltagaren kan få om den måste bo på en annan ort under studietiden. Inackorderingstillägg är möjligt fram till vårterminen det år deltagaren fyller 20 år.

Studiemedel
Kursdeltagare kan ansöka om studiemedel genom CSNs hemsida eller app. Man väljer själv om man vill ansöka om enbart bidraget eller både bidrag och lån. Skolans administratör skriver ut intyg när det behövs.

Sjukdom ska anmälas till Försäkringskassan redan vid första sjukdagen. Vård av barn (VAB) ska anmälas till CSN så snabbt som möjligt.

Mer information finns på www.csn.se

Läs mer i vår handbok för kursdeltagare högst upp på denna sidan.

Läs mer i vår handbok för kursdeltagare högst upp på denna sidan.

Skolan garanterar inte att en allmän eller särskild kurs genomförs om antalet deltagare understiger tolv personer vid kursstartsdatum. Om en kurs påbörjas kommer den att genomföras enligt kursplanen så till vida att minst fyra deltagare har möjlighet att slutföra kursen. När det gäller profiler är minimiantalet sju personer men undantag kan göras vid enskilda terminer. Profilen garanteras dock inte med färre deltagare.

Antagning sker för max två terminer i taget. Kurstiden garanteras till 35 veckor på två terminer.

Lärande är en aktiv och interaktiv process som skapas av kursdeltagare och lärare tillsammans. På Umeå folkhögskola har vi jobbat med denna process i många år och vår erfarenhet säger oss att två saker är viktiga för att lärandet ska blomstra; gemensamma ordningsregler (se nedan) och vår inställning.

Den inställning vi strävar efter har vi sammanfattat i en uppförandekod (Code of Conduct). Alla som studerar och arbetar på Umeå folkhögskola strävar efter att bidra till gemensamt lärande genom:

 1. Öppenhet – vi har en positiv, trygg och glad inställning
 2. Driv – vi är ambitiösa, engagerade och motiverade
 3. Samarbete – vi har social kompetens, god kulturförståelse och skiljer på sak och person
 4. Ödmjukhet – vi har förmåga att se behov och beredskap att hjälpa till med det som behövs
 5. Ansvar – vi är noggranna, organiserade, uthålliga, pålitliga och ärliga
 6. Kommunikation – vi kommunicerar klart och tydligt
 7. Empati – vi är inkännande, lyssnande, respektfulla, kärleksfulla och vänliga
 8. Innovation – vi är förändringsvilliga och anpassningsbara med ett tvärvetenskapligt tankesätt
 9. Lärande – vi är utvärderande, reflekterande och tänker utifrån processer

Genom att vi lär oss att möta livet på detta sätt kommer vi öka våra chanser att lyckas och bli framgångsrika i arbete och studier.

Våra skolor ska vara en fristad från droger. Alkohol och droger orsakar inte bara skador och problem för den enskilde utan påverkar även studieresultat och hela skolans arbetsmiljö negativt. Alkohol- och drogfrihet ger ett skydd för dem som har haft problem och som riskerar återfall.

Skolan arbetar för att informera om alkoholens och drogers skadlighet och alla på skolan, både deltagare och medarbetare har ett gemensamt ansvar att medverka till en miljö utan alkohol och droger.

Riktlinjer
Vår policy bygger på en kombination av omtanke och stöd genom tydliga regler och konsekvenser.

Innehav, bruk eller påverkan av droger/olagliga substanser är inte tillåtet för skolans deltagare.

Innehav, bruk eller påverkan av alkohol är inte tillåtet inom skolområde och eventuellt internat. Inte heller vid aktiviteter i skolans regi som till exempel resor, utflykter, lägervistelser och praktik.

Vid rökning ska angiven plats och uppsatta askkoppar användas. Fimpning på marken är förbjudet. Rökning med vattenpipa och e-cigaretter är förbjudet på skolområde, internat och övriga boenden som folkhögskolan hyr ut till deltagare.

För de skolor som har internat eller liknade boendeformer gäller för boende att de skall ha varit drogfria under ett år (tolv månader).

Drogtester
Skolan kan genomföra drogtester. Det kan handla om bred testning, slumpmässiga stickprov, test vid misstanke om droganvändning och test som uppföljning av tidigare tester. Vägran att delta i alkohol- eller drogtest tolkas av skolan som ett positivt test och en överträdelse av drogpolicyn. Vid behov kan skolan redan vid uppstart testa deltagare för att försäkra sig om att man börjar skolan drogfri..

Överträdelser
Överträdelse av denna policy kan leda till att deltagaren får sluta på skolan och även förlora rätten till boende på skolans internat eller annat boende som skolan erbjuder kopplat till folkhögskolestudierna. För hantering av disciplinärenden se skolans studeranderättsliga standard.

Deltagare som fått sluta på skolan eller boende som sagts upp från internat efter att ha brutit mot skolans alkohol- och drogpolicy kan som tidigast få plats igen ett halvår senare räknat från uppsägningsdagen och då efter särskild lämplighetsprövning.

Godkännande av policyn
En förutsättning för att vara studerande vid Umeå folkhögskola är att skriva på och förbinda sig att följa gällande policy.

Hos oss…

…använder vi endast parfymfria produkter och hygienartiklar.

…lämnar vi alla slags nötter utanför skolans lokaler p g a allergirisker.

…anmäler vi oss till skolan när man är sjuk eller inte kan komma till skolan. Skickar SMS med sitt namn och sin klass till 070-304 12 35. Berättar varför man är borta: sjukdom, vård av barn, möte på sitt barns skola eller annat.

…plockar vi bort efter oss när vi har fikat och ätit lunch.

…ser vi till att toaletten är torr (på golvet), ren och fräsch när vi lämnar den.

…tycker vi att bön, som inte är en del av undervisningen, bör ske på raster, för att ingen ska missa lektionsstart och övrig undervisning.

…har vi mobilen på ljudlöst och undviker att ringa/svara på lektionstid.