I Folkhögskolan har kursdeltagaren en viktig roll när det gäller att påverka utbildningen. Vid skolan finns ett aktivt deltagarråd som träffas var fjärde vecka tillsammans med skolans verksamhetsledare som ledamot. Ordförande är en deltagare från någon av skolans kurser. Varje vecka finns också klassrådstid på schemat där varje deltagare ges möjlighet att framföra sina åsikter. Viktiga frågor går vidare till deltagarrådet som har beslutsrätt i frågor som rör inköp och förbättringsåtgärder. Större frågor som rör den pedagogiska verksamheten förs vidare tilllärarrådet som träffas varje vecka. Här finns alla pedagoger representerade. I skolans styrelse, som sammanträder fyra gånger/år, finns också en deltagarrepresentant som även sitter i kursrådet.

OM EN KURS STÄLLS IN

Skolan garanterar inte att en allmän eller särskild kurs genomförs om antalet deltagare understiger tolv personer vid kursstartsdatum. Om en kurs påbörjas kommer den att genomföras enligt kursplanen så till vida att minst fyra deltagare har möjlighet att slutföra kursen. När det gäller profiler är minimiantalet sju personer men undantag kan göras vid enskilda terminer. Profilen garanteras dock inte med färre deltagare.

Antagning sker för max två terminer i taget. Kurstiden garanteras till 35 veckor på två terminer.

DELTAGARINFLYTANDE OCH STUDERANDERÄTT

Vår folkhögskola har avtal med folkhögskolornas studeranderättsliga råd FSR. Rådet är en överklagandenämnd dit du som kursdeltagare kan vända dig till om du är missnöjd med något som rör din utbildning. Detta gäller om du inte anser att du har fått gehör av skolans lokala ledning och rektor.

Behöver du stöd och hjälp i en klagomålshantering kan du vända dig till någon studerandeorganisation, skolans rektor eller kurator. De kan också hjälpa dig med frågor där en tredje part krävs för att en tvist ska kunna avgöras.