Umeå folkhögskola har en lång och framgångsrik historia som drogfri folkhögskola. Genom att vi lever efter vår drogpolicy kan vi bjuda våra elever på en drogfri miljö där alla kan få de bästa förutsättningarna för en god trivsel och för att växa som människa.

Våra skolor ska vara en fristad från droger. Alkohol och droger orsakar inte bara skador och problem för den enskilde utan påverkar även studieresultat och hela skolans arbetsmiljö negativt. Alkohol- och drogfrihet ger ett skydd för dem som har haft problem och som riskerar återfall.

Skolan arbetar för att informera om alkoholens och drogers skadlighet och alla på skolan, både deltagare och medarbetare har ett gemensamt ansvar att medverka till en miljö utan alkohol och droger.

Vår policy bygger på en kombination av omtanke och stöd genom tydliga regler och konsekvenser.

Innehav, bruk eller påverkan av droger/olagliga substanser är inte tillåtet för skolans deltagare.

Innehav, bruk eller påverkan av alkohol är inte tillåtet inom skolområde och eventuellt internat. Inte heller vid aktiviteter i skolans regi som till exempel resor, utflykter, lägervistelser och praktik.

Vid rökning ska angiven plats och uppsatta askkoppar användas. Fimpning på marken är förbjudet. Rökning med vattenpipa och e-cigaretter är förbjudet på skolområde, internat och övriga boenden som folkhögskolan hyr ut till deltagare.

För de skolor som har internat eller liknade boendeformer gäller för boende att de skall ha varit drogfria under ett år (tolv månader).

Skolan kan genomföra drogtester. Det kan handla om bred testning, slumpmässiga stickprov, test vid misstanke om droganvändning och test som uppföljning av tidigare tester. Vägran att delta i alkohol- eller drogtest tolkas av skolan som ett positivt test och en överträdelse av drogpolicyn. Vid behov kan skolan redan vid uppstart testa deltagare för att försäkra sig om att man börjar skolan drogfri..

Överträdelse av denna policy kan leda till att deltagaren får sluta på skolan och även förlora rätten till boende på skolans internat eller annat boende som skolan erbjuder kopplat till folkhögskolestudierna. För hantering av disciplinärenden se skolans studeranderättsliga standard.

Deltagare som fått sluta på skolan eller boende som sagts upp från internat efter att ha brutit mot skolans alkohol- och drogpolicy kan som tidigast få plats igen ett halvår senare räknat från uppsägningsdagen och då efter särskild lämplighetsprövning.

En förutsättning för att vara studerande vid Umeå folkhögskola är att skriva på och förbinda sig att följa gällande policy.

Hos oss…

…använder vi endast parfymfria produkter och hygienartiklar.

…lämnar vi alla slags nötter utanför skolans lokaler p g a allergirisker.

…anmäler vi oss till skolan när man är sjuk eller inte kan komma till skolan. Skickar SMS med sitt namn och sin klass till 070-304 12 35. Berättar varför man är borta: sjukdom, vård av barn, möte på sitt barns skola eller annat.

…plockar vi bort efter oss när vi har fikat och ätit lunch.

…ser vi till att toaletten är torr (på golvet), ren och fräsch när vi lämnar den.

…tycker vi att bön, som inte är en del av undervisningen, bör ske på raster, för att ingen ska missa lektionsstart och övrig undervisning.

…har vi mobilen på ljudlöst och undviker att ringa/svara på lektionstid.