Umeå folkhögskola har en studeranderättslig standard där du som studerande finner rättigheter och skyldigheter beskrivna. Här finns alla dokument som ligger till grund för prövning av studeranderättsliga ärenden. Prövoinstans är Folkhögskolornas studeranderättsligaråd, FSR. Vår skolas standard innefattar följande tio områden.

* Mål med kursen, antagningsprinciper, antagningsprocesser, villkor för intyg, behörigheter och studieomdömen. På respektive kurssida hittar du mer information.

  • Huvudmannens profil. Klicka här för att komma till PSK-Visionsdokument
  • Statens syfte. Länk till kriterier, fördelningsprinciper och information hittar du här: Folkbildningsrådet
  • Avgifter och kostnader under studietiden; läs på varje kurs vilka avgifter och kostnader som ingår.
  • Funktionsvariation; Skolans lokaler är i huvudsak anpassade till personer med funktionsvariation. Kontakta oss för närmare information.
  • Stöd; Har du behov av extra stöd utifrån din funktionsvariation eller bristande kunskaper i Svenska kan skolan till viss del erbjuda extraundervisning eller personlig assistans. Varje deltagares behov av stöd prövas utifrån skolans ekonomiska ramar och personella resurser. Stödinsatser som motsvarar en deltagares totala stödbehov kan ej garanteras utan extra ekonomiska anslag.
  • Drogpolicy och trivselregler

Här kan du se samtliga kursansvariga lärares namn och kontaktuppgifter för respektive kurs och profil. Du kan även läsa om riktlinjer, villkor för intyg, behörigheter, studieomdömen, vad du som deltagare själv ska tillhandahålla och tillgång och villkor för användning av skolans lokaler på respektive utbildningssida.Undrar du över terminstider och ledigheter? Klicka här

Allmän kurs Grund Therese Mhanna
Allmän kurs Gym Jenny Viklund
* Samhälle och Liv, Jobb och Samhälle samt Kultur och Kommunikation Stina Gunnarsson
* Yrkesförare Roger Eriksson
* Lokalvård och Service Mia Juntunen
– Frånvaroregler
– Rapporteringssystem till t ex CSN
– Försäkringar
– Etiska regler och ansvar vid användning av internet i skolans lokaler
– Villkor för avstängning och avskiljande
Alla dessa punkter kan du läsa mer om i vår handbok för kursdeltagare.

I Folkhögskolan har kursdeltagaren en viktig roll när det gäller att påverka utbildningen. Vid skolan finns ett aktivt deltagarråd som träffas var fjärde vecka tillsammans med skolans verksamhetsledare som ledamot. Ordförande är en deltagare från någon av skolans kurser. Varje vecka finns också klassrådstid på schemat där varje deltagare ges möjlighet att framföra sina åsikter. Viktiga frågor går vidare till deltagarrådet som har beslutsrätt i frågor som rör inköp och förbättringsåtgärder. Större frågor som rör den pedagogiska verksamheten förs vidare tilllärarrådet som träffas varje vecka. Här finns alla pedagoger representerade. I skolans styrelse, som sammanträder fyra gånger/år, finns också en deltagarrepresentant som även sitter i kursrådet.

Vår folkhögskola har avtal med folkhögskolornas studeranderättsliga råd FSR. Rådet är en överklagandenämnd dit du som kursdeltagare kan vända dig till om du är missnöjd med något som rör din utbildning. Detta gäller om du inte anser att du har fått gehör av skolans lokala ledning och rektor.

Behöver du stöd och hjälp i en klagomålshantering kan du vända dig till någon studerandeorganisation, skolans rektor eller kurator. De kan också hjälpa dig med frågor där en tredje part krävs för att en tvist ska kunna avgöras.

Se respektive kurssida. Där finns en rubrik som heter ”Intyg”.

Du kan även läsa vad som gäller generellt på skolan under Intyg och behörigheter.

Om du har klagomål att framföra, använd detta klagomålsdokument.

Skolan garanterar inte att en allmän eller särskild kurs genomförs om antalet deltagare understiger tolv personer vid kursstartsdatum. Om en kurs påbörjas kommer den att genomföras enligt kursplanen så till vida att minst fyra deltagare har möjlighet att slutföra kursen. När det gäller profiler är minimiantalet sju personer men undantag kan göras vid enskilda terminer. Profilen garanteras dock inte med färre deltagare.

Antagning sker för max två terminer i taget. Kurstiden garanteras till 35 veckor på två terminer.